گنجینه ی علم

علوم تجربی دوره ی راهنمایی-اگر بهترين ها را نداريم از آنچه كه داريم بيشترين استفاده را بكنيم .

« سوالات آزمون عملکردی » علوم تجربي پايه سوم راهنمايي- مبحث بار الکتريکي

 

الف) کتبی :

1- دو بادکنک را که از سقف به وسیله ی نخ هایی آویزان کرده ایم ، با تکه ای پارچه پشمی مالش می دهیم . در مورد وضعیت آنها نسبت به حالت اولیه می توان گفت :

الف) دو بادکنک به یکدیگر نزدیک می شوند .

ب) دو بادکنک از هم دور می شوند .

ج) فاصله آنها تغییر نمی کند .

د) ممکن است نزدیکتر یا دورتر شوند .

2- خط کشی از جنس یک ماده نارسانا به وسیله مالش با پارچه دارای بار منفی شده است . اگر پارچه از نظر بار الکتریکی بررسی شود انتظار دارید چه باری داشته باشد ؟

الف) بار منفی مساوی بار خط کش                   ب) بار مثبت مساوی بار خط کش                    

ج) بار مثبت بیشتراز  بار خط کش                   د) بار منفی کمتر از بار خط کش                      

 

 

 

 

A

C

B

D

3- به این تصویر توجه کنید :

4 گوی D و C و B و A دارای بار الکتریکی هستند ،

با نخ از سقف آویزان شده اند . با توجه به بار C که

در شکل مشخص شده و با توجه به نحوه ی

قرار گرفتن آنها نسبت به هم ،

بار D و B و A را مشخص کنید و روی شکل بنویسید .

 

 

4- در درس بارهای الکتریکی دبیر به بچه ها گفت : بچه ها ! اگر شانه را با موی سر مالش دهید سپس به تکه های کاغذ نزدیک کنید شانه تکه های کاغذ را جذب می کند . احمد با شانه پلاستیکی و رضا با شانه فلزی این کار را انجام دادند . احمد به نتیجه رسید و رضا هر چه کرد نتوانست به نتیجه برسد ، به نظر شما علت چه بوده است ؟

 

--

A

B

ب) آزمون شناسایی :

1- دو میله B و A مطابق شکل با استفاده

 از نخ هایی از سقف آویزان شده اند ،

با توجه به وضعیت قرار گرفتن آنها ،

بنویسید چه اشکالی در این شکل مشاهده می کنید ؟ پاسخ خود را توضیح دهید .

 

2- می خواهیم آزمایشی طراحی کنیم که نشان دهد دو جسم که بار الکتریکی همنام دارند ( هر دو منفی یا هر دو مثبت ) بر یکدیگر نیروی رانشی وارد می کنند . شما دانش آموز عزیز ، وسایل لازم برای انجام این فعالیت را از روی میز کار آزمایشگاه جدا کنید ؟

 

ج) در شرایط شبیه سازی :

1- در کامپیوتری که روی میز کار قرار دارد ، فضای آزمایشگاه مجازی را مشاهده می کنید ، آزمایشی طراحی کنید که وجود دو نوع بار الکتریکی را نشان دهد ؟

2- روزی فاطمه به بچه ها گفت : بچه ها من می توانم بدون چسب بادکنکی را به دیوار بچسبانم . به نظر شما ، او چگونه می تواند این کار را انجام دهد ؟

 

د) آزمون عملکردی از نوع نمونه کار :

1. به نام خدا                « تو می توانی ، پس به خودت اعتماد کن ، دانشمند نوجوان !!  »

درس علوم تجربی سوم راهنمایی                    موضوع : بار الکتریکی

دانشمند نوجوان در تمام آزمایش ها رسم شکل ( با دقت ) ، مشخص کردن دقیق وسایلی که به کار برده اید الزامی است ، حداکثر زمان برای هر آزمایش 10 دقیقه است . برای هر 2 دقیقه وقت اضافی نمره کم می شود . این آزمون در مجموع 2 نمره دارد .

الف) با استفاده از وسایل روی میز آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد دو جسم که بار الکتریکی غیر همنام دارند بر یکدیگر نیروی ربایشی وارد می کنند .

ب) شکل های مربوط به این آزمایش را رسم کنید .

                                                                                                                                               

2. به نام خدا                « بیاندیش به آنچه که مشاهده می کنی »

درس علوم تجربی سوم راهنمایی                                موضوع : بار الکتریکی

دانش آموز عزیز در تمام آزمایش ها رسم شکل ( با دقت ) ، مشخص کردن دقیق وسایلی که به کار برده اید الزامی است ، حداکثر زمان برای هر آزمایش 5 دقیقه است . برای هر 1 دقیقه وقت اضافی نمره کسر می شود . این آزمون در مجموع 2 نمره دارد .

الف) با استفاده از شمع ، کبریت ، میله شیشه ای و پارچه ابریشمی آزمایشی طراحی کنید که وجود بار الکتریکی را در اجسام نشان دهد .

ب) شکل های مربوط را به ترتیب با توجه به مراحل آزمایش رسم نموده و شماره گذاری کنید .

 

 

 

بسمه تعالی

« آن کس که اراده و استقامت دارد ، روی شکست نمی بیند »

نام و نام خانوادگی :                                          نام مدرسه :                              نام دبیر :

زمان شروع :

مراحل انجام کار را در این جا بنویسید و یا با رسم شکل نشان دهید نام وسایل بکار برده را نیز ذکر کنید .

 

نظر معلم بعد از انجام آزمون

بارم

عالی

( 2- 75/1 نمره )

خوب

( 5/1 25/1 نمره )

در حال تلاش

 ( 1 75/0 نمره )

نیازمند تلاش

(5/0 25/0 نمره )

1- مراحل انجام کار را به طور صحیح انجام داده است ؟

75/0

 

 

 

 

2- نکات ایمنی را رعایت کرده است ؟

25/0

 

 

 

 

3- پس از انجام آزمایش وسایل را جمع کرده و تمیز روی میز قرار داده است ؟

25/0

 

 

 

 

4- آزمایش را در زمان مقرر به پایان رسانده است ؟

25/0

 

 

 

 

5- شکل را به طور دقیق رسم نموده است ؟

25/0

 

 

 

 

 

 

 

« موفقیت شما ، آرزوی قلبی ماست »

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۲۶ساعت ۲۲:۴۷ بعد از ظهر  توسط س. راستین  |